top of page
  1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon a Coco Nail Hungary Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési szabályokról, a hírlevél funkcióhoz kapcsolódóan.

Adatkezelő a www.coconail.hu honlapon, valamint a 1032 Budapest Bécsi út 154. szám alatt található szépségszalonba látogatók (Érintett) által megadott adatokat kezeli.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Coco Nail Hungary Kft.

Székhely és levelezési cím: 1038 Budapest, Tündérliget utca 7.D.

Email cím: hello@coconail.hu

 

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az ügyfélmenedzsmenthez, valamint számlázáshoz kapcsolódóan a következő személyes adatokat kezeljük:

  • e-mail cím

  • teljes név

  • mobiltelefonszám

  • lakcím

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre az önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatod alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, az e-mail cím önkéntes megadásával adod meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

4.2. Az adatkezelés célja a hírlevél e-mailben történő eljuttatásának lehetővé tétele.

4.3. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel, aki egyúttal kijelenti, hogy a kérdéses e-mail cím használatára kizárólagosan jogosult.

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A személyes adatokat legfeljebb három éven keresztül kezeljük, kivéve az Érintett részéről jelen szabályzat 7. pontja szerint ennél korábban kért törlések esetét.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon önkéntesei, munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése feladata.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Bármikor jogodban áll tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, személyes adataidról, továbbá bármikor módosíthatod azokat, a 7.3 pontban megadott elérhetőségen.

7.2. Adatkezelő ezirányú kérésedre tájékoztatást ad az általa kezelt adataidról, az általa vagy adatfeldolgozója által feldolgozott adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, (amennyiben volt) az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül válasz e-mailben adja meg a kért tájékoztatást.

Adatkezelő az esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. A coconail.hu honlapon, adatkezeléssel összefüggő jogaidat az alábbi e-mail címre küldött üzenettel gyakorolhatod: hello@coconail.hu

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a hello@coconail.hu e-mail címre beérkezett törlésre irányuló kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adataidat.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett az Info.tv. (2011. évi CXII. tv.), valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

7.6. Amennyiben a hírlevélre történő feliratkozáskor harmadik fél adatait adtad meg, Adatkezelő jogosult az ebből fakadó kárainak érvényesítésére Veled szemben. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  1. LEIRATKOZÁS

Hírlevél esetében az Adatkezelő addig kezeli a feliratkozás során megadott adataidat, ameddig a hírlevélről le nem iratkozol a hírlevélre feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel nem küldi el az Érintettnek. Bármikor ingyenesen leiratkozhatsz a hírlevélről és hozzájárulásodat visszavonhatod.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Adatkezelő gondoskodik a hírelvél-feliratkozás során megadott adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulásával, vagy jogszabályi kötelezettségből fakadóan esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.2. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat egyoldalúan módosítsa.

 

Kelt Budapest, 2022. március 26.

bottom of page